AÖF 4. SINIF İNSAN KAYNAKLARI VİZE DENEME SORULARI

1-) Tarihi süreç içerisinde bir işletme çalışanlar için 1990’lardan sonra aşağıdaki hangi kavramı kullanmıştır?
A) İşgücü
B) İşçi
C) İnsan gücü
D) Entelektüel sermaye
E) Personel
-------------------------------------------------------------------------------
2-) Aşağıdakilerden hangisinde insan kaynakları yönetimine gereken önem verilmez?
A) Çalışan sayısı çok olan işletmeler
B) Çalışan sayısı az olan işletmeler
C) Sorunların karmaşık hale gelmesi
D) Rekabetçi koşullarda emeğin önemli hale gelmesi
E) İşletmenin toplam kaliteyi hedeflemesi
--------------------------------------------------------------------------------
3-) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin özelliklerinden biridir?
A) Çalışanı maliyet unsuru olarak görür.
B) İş odaklıdır.
C) Yöneticiler dışındaki tüm personelle ilgilidir.
D) Kısa vadeli ve günlük işlerle uğraşır.
E) Tüm çalışanları kapsaması.
-------------------------------------------------------------------------------
4-) Personel yönetimi aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu değişimler sonucunda ortaya çıkmıştır?
A) II. Dünya Savaşı
B) I. Dünya Savaşı
C) Sanayi Devrimi
D) Orta çağın sone ermesi
E) Yakın çağın başlaması
--------------------------------------------------------------------------------
5-) İşletmede yapılan işlere ilişkin tüm görevleri, personelin bunlardan hangilerini yaptığını, yapma sıklığını ve yaparken harcadığı süreyi kapsayan iş analizi tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) İş envanterleri
B) Durum analizi
C) Fonksiyonel iş analizi
D) Kritik olay tekniği
E) İşgücü envanteri
--------------------------------------------------------------------------------
6-) Aşağıdakilerden hangisi durum analizinin özelliklerinden biri değildir?
A) Farklı işletmelerdeki işlerin birbirleriyle karşılaştırılmasına imkan verir
B) Çok amaçlıdır. Personel seçimi, eğitimi, tehlikelerin saptanması ve iş dizaynı gibi işlevlere temel oluşturur
C) Yüksek ve Düşük performansı ayırt edecek kadar ayrıntılıdır.
D) Çeşitli mesleki alanlardaki her işin analizinde kullanılabilir
E) Bu teknikle bir işteki düşük performansla yüksek performansın neler olabileceği konusunda bilgi edinilemez
--------------------------------------------------------------------------------
7-) İş analizi için bilgi sağlama yöntemlerinden hangisi işin abartılması, bütünün gözden kaçması gibi sakıncalara sahiptir?
A) Gözlem
B) Anket
C) Serbest mülakat
D) Yapılandırılmış mülakat
E) İş tanımı
--------------------------------------------------------------------------------
8-) Personel seçimi personel eğitimi ve performans değerlendirmede kullanılabilen çok amaçlı iş analizi tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) İş envanteri durum analizi
B) Fonksiyonel iş analizi
C) Kritik olay tekniği
D) Delphi yöntemi
E) Durum analiz tekniği
--------------------------------------------------------------------------------
9-) Personel seçimi ve eğitimi işlerinde aşağıdaki verilerden hangisi kullanılır?
A) İş tanımı
B) İş gerekleri
C) İş değerleme
D) İş rotasyonu
E) İş dizaynı
--------------------------------------------------------------------------------
10-) Aşağıdaki tekniklerden hangisi, daha çok standardize edilemeyen, esnek işlerin analizinde kullanılır?
A) İş gerekleri
B) İş tanımları
C) Durum analizi anketi
D) Fonksiyonel iş analizi
E) Kritik olay tekniği
--------------------------------------------------------------------------------
11-) İşin görevlerinin alacağı ortalama süreler veya belirli zaman içinde yapılması gereken üretim miktarının belirlenebildiği iş analizi tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) İş envanterleri
B) Kritik olay
C) Fonksiyonel iş analizi
D) Durum analizi
E) İş tanımı
--------------------------------------------------------------------------------
12-) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları planlamasının temel aldığı unsurları destekleyen faaliyetlerden biri değildir?
A) Amaçların belirlenmesi
B) Çevre analizi
C) İş analizi
D) Performans değerleme
E) İşlerin zorluk derecesi
--------------------------------------------------------------------------------
13-) Aşağıdaki planlama yaklaşımlardan hangisi mantıksal ya da deneyimler sonucu problem yaratan işler ya da orgnazisyon içindeki kilit pozisyonların öncelikle belirlenerek planlamanın gerçekleştirilmesi esasına dayanır?
A) Bütüncül düzey
B) Temel Roller
C) Trend Analizi
D) Regresyon
E) Korelasyon
--------------------------------------------------------------------------------
14-) Aşağıdakilerden hangisi planlamanın tanımıdır?
A) İşletmenin bir amaç saptanması
B) Gelecek için personel seçimi
C) Kaynakların mevcut durumunun ortaya koyulmasıdır
D) Arzu edilen amaçlara ulaşmak için hareket tarzının seçilmesidir
E) Kaynakları kullanacak birimlerin belirlenmesidir
--------------------------------------------------------------------------------
15-) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynağının programlanmamış bir biçimde işe geç gelmesi ya da hiç gelmemesi durumudur?
A) İnsan kaynağı devir hızı
B) Devamsızlık oranı
C) Kayıp gücü
D) İşsizlik oranı
E) İşgücü dönüşüm oranı
--------------------------------------------------------------------------------
16-) Gerçek insan kaynağı ihtiyacı + yedek insan kaynağı ihtiyacı aşağıdaki kavramlardan hangisini verir?
A) Ek insan kaynağı ihtiyacı
B) Personel sayısı
C) Olması gereken insan kaynağı sayısı
D) Gerçek insan kaynağı ihtiyacı
E) Arzu edilen insan kaynağı sayısı
--------------------------------------------------------------------------------
17-) Aşağıdakilerden hangisi personel bulmada uygulanan geleneksel ön tanıtımın unsurlarından biri değildir?
A) İşe ilişkin yüksek beklentilerin oluşması
B) İş çekici ve güdüleyici olarak görülür
C) İşin adaylarca kabul edilme oranı yüksektir
D) İşin beklenen özellikleri taşımadığı görülür
E) İşe ilişkin gerçekçi beklentiler oluşur
--------------------------------------------------------------------------------
18-) Kişinin değerlerinin, tutumlarının, tercihlerinin, geçmiş yaşantılarının belirlenmeye çalışıldığı çoktan seçmeli soru listelerine ne ad verilir?
A) Başvuru formları
B) Biyografik envanter
C) İş başvuru anketi
D) Psikolojik test
E) Mülakat
--------------------------------------------------------------------------------
19-) Personel seçiminde aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanmak için iş analizinin kritik olay tekniğine göre yapılmış olması gerekir?
A) Serbest mülakat
B) Yapılandırılmış mülakat
C) Durumsal mülakat
D) Biyografik envanterler
E) Benzetim yoluyla seçim
--------------------------------------------------------------------------------
20-) Özellikle yönetici adaylarının bir dizi yöntemle ayrıntılı olarak incelendiği, değerleme merkezi denilen ortamlarda uygulanan seçme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Biyografik yöntem
B) Psikolojik testler
C) Benzetim yoluyla seçim yöntemi
D) Mülakat
E) Anket
--------------------------------------------------------------------------------
21-) Personel seçimi için geliştirilmiş olan bir psikolojik testin, performans düzeyleri belirlenmiş olan personele uygulanıp, aldıkları puanların performans değerlemesinde gözetimcilerin onlara verdikleri puanlarla korelasyona tabi tutulmasıyla, testin aşağıdaki özelliklerinden hangisi belirlenir?
A) İçerik geçerliği
B) Güvenirliği
C) Objektif olup olmadığı
D) İç tutarlılığı
E) Kritere bağlı geçerlilik
--------------------------------------------------------------------------------
22-) Kişinin işi ile kesin hukuki ilişkisinin kurulduğu tarihten itibaren başlayarak emeklilik veya işinden herhangi bir sebeple ayrıldığı süreye kadar devam eden program aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşe alıştırma
B) Bilgilendirme
C) Genel işe alıştırma eğitimi
D) Hizmet içi eğitim
E) Hizmet öncesi eğitim
--------------------------------------------------------------------------------
23-) İşe alıştırma eğitiminin süresi hangi kritere bağlı olarak değişebilir?
A) İşletmede yürütülen iş sayısına göre
B) İşletmenin üretim miktarına göre
C) İşletmedeki personel sayısına göre
D) Yapılan işin karmaşıklığı ve personel özelliklerine göre
E) Üretilen mal ve hizmet çeşidine göre
--------------------------------------------------------------------------------
24-) “Teke tek iletişim sırasında grup baskısı olmadığında kişi öğrenmek istediklerini daha rahat sorar” yargısı işe alıştırma yöntemlerinden hangisi ile ilgilidir?
A) Konferanslar
B) Açık oturumlar
C) İşbaşında eğitim
D) Mülakatlar
E) İşletme gezileri
--------------------------------------------------------------------------------
25-) Aşağıdakilerden hangisi eğitimin işletmeye olan yararlarından biri değildir?
A) Verimliliği arttırır.
B) Kalite bilincini geliştirir.
C) Örgütsel gelişimi hızlandırır ve örgüt içi iletişimi güçlendirir.
D) Örgütün karar verme ve sorun çözmü yeteneğini arttırır.
E) Personelin değişime olan direncini arttırır.
--------------------------------------------------------------------------------
26-) Eğitimden umulan yararın sağlanabilmesinin en önemli koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Süreklilik
B) Yararlılık
C) Fırsat eşitliği
D) Planlı olması
E) İlgili kişilerin etkin katılımı
--------------------------------------------------------------------------------
27-) Daha çok işçi düzeyinde uygulanan iş başı eğitim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İş değiştirme
B) Rotasyon
C) Coaching
D) İş üzerinde öğrenme
E) Monitör aracılığıyla eğitim
--------------------------------------------------------------------------------
28-) Çalışanların başarı düzeylerinin yöneticiler tarafından sistemli bir şekilde gözlemlenerek değerlendirilmesi esasına dayalı olan ve yöneticinin çalışanın eksikliklerini saptadıktan sonra işle ilgili bilgilerini aktardığı ve işin nasıl yapılacağını açıkladığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Coaching (Yönlendirme)
B) Yetki devri
C) Monitör (Klavuz) aracılığıyla
D) İş değiştirme (Rotasyon)
E) İş üzerinde eğitim
--------------------------------------------------------------------------------
29-) Bireylerin kendi iyilikleri ve gelişimleri için bireysel kariyerlerini yönetmelerini ifade eden, geleneksel kariyer anlayışına sahip olan bireyin kariyer beklentilerini tek bir firmaya bağlaması fikrine taban tabana zıt olan anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ben-merkezli kariyer
B) Organizasyonel kariyer
C) Fonksiyonel kariyer
D) İşletme merkezli kariyer
E) Genel kapsamlı kariyer
--------------------------------------------------------------------------------
30-) Yetenekli yöneticilerin veya yönetici adaylarının üst yönetim için belirli bir program dahilinde yetiştirilmesine ne ad verilir?
A) Yönetici adayı programı
B) Talent pool
C) Yedekleme
D) Transfer
E) Terfi

1-) D
2-) B
3-) E
4-) C
5-) A
6-) C

7-) C
8-) C
9-) B
10-) E
11-) A
12-) E

13-) B
14-) D
15-) B
16-) C
17-) E
18-) B

19-) C
20-) C
21-) E
22-) D
23-) D
24-) D

25-) E
26-) D
27-) D
28-) A
29-) A
30-) B

1-) Aşağıdaki özelliklerden hangisi personel yönetimi anlayışında yer almaz?
A) İş odaklıdır
B) İnsanı bir maliyet unsuru olarak görür
C) Daha çok yönetici olmayan personelle ilgilidir
D) İşletmedeki tüm çalışanları kapsar
E) Kısa vadeli ve günlük işlerle uğraşır.
--------------------------------------------------------------------------------
2-) Aşağıdakilerden hangisi İK faaliyetlerinden birinci dereceden sorumludur?
A) İK yönetici
B) İK uzmanı
C) İK üst düzey yönetimi
D) İK destek personeli
E) İK plan yöneticisi
--------------------------------------------------------------------------------
3-) Bir işletmenin örgütsel ahlaka uygunluğunu söyleyebilmek için aşağıdakilerden hangisini yerine getirmiş olması gerekir?
A) Ucuz işgücü çalıştırmak
B) Terfi amacıyla rüşvet almak
C) Küçük yaşta işçi çalıştırarak maliyeti düşürmek
D) Adil ücret ödemede duyarlı olması
E) İşletmeye ait gizli bilgileri çıkar karşılığında başklarına vermek
--------------------------------------------------------------------------------
4-) Aşağıdakilerden hangisi İKY’nin örgüt, işler ve insanlarla ilgili planlama yapmak faaliyet alanıyla ilgili konuların başında gelmektedir?
A) Stratejik İKY yaklaşımının benimsenmesi
B) Yeni test ve görüşme tekniklerinin geliştirilmesi
C) Personel katılım programlarının hazırlanması
D) İK uygulamalarının ölçülmesi ve değerlenmesi
E) Hukuki yapının izlenmesi
--------------------------------------------------------------------------------
5-) Bir işin yapılabilmesi için personelin taşıması gereken nitelikleri ortaya koyan forma ne denir?
A) İş tanımı
B) İş gerekleri
C) İş envanteri
D) İşgücü envanteri
E) Personel formu
--------------------------------------------------------------------------------
6-) Aşağıdaki bilgi toplama yöntemlerinden hangisi özellikle işin fiziksel çevre koşullarının anlaşılmasında kullanılan bir yöntemdir?
A) Saha Araştırması
B) Serbest Mülakat
C) Gözlem
D) Saha Deneyi
E) İşaretleme Listeleri
--------------------------------------------------------------------------------
7-) İleri derecede bölümlenmiş standartlaştırılmış işler için kullanılması uygun olan ve çok ayrıntılı olduğu için, işletmedeki düşük ve yüksek performansı birbirinden ayırt etmeye yarayan iş analizi tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) İş envanteri
B) Fonksiyonel iş analizi
C) Kritik olay tekniği
D) Delphi yöntemi
E) Durum analiz tekniği
--------------------------------------------------------------------------------
8-) Torna tezgahında çalışan bir işçinin bir materyali almak için 10 metre yürümek zorunda kalması durumunda, bunun iş analizi ile saptanıp işin yapılışının değiştirilmesi iş analizi bilgilerinin kullanım alanlarından hangisi ile ilgilidir?
A) Örgüt yapısının oluşturulması
B) İş ve araç dizaynı
C) Personel seçimi
D) Personel eğitimi
E) Belirsizlikten kaynaklanan sorunların azaltılması
--------------------------------------------------------------------------------
9-) Aşağıdaki iş analizi tekniklerinden hangisi bir zaman-hareket etüdü niteliğindedir?
A) İş envanteri
B) İş tanımları
C) Durum analizi anketi
D) Fonksiyonel iş analizi
E) Kritik olay tekniği
--------------------------------------------------------------------------------
10-) Aşağıdakilerden hangisi bir işin yerine getirebilmesi için personelin taşıması gereken nitelikleri ortaya koyar?
A) Oryantasyon
B) İş tanımları
C) İş Rotasyonu
D) İş Dizaynı
E) İş Gerekleri
--------------------------------------------------------------------------------
11-) Genel kullanımlı ve hazırda duran anketlerin uygulanması ile yapılan teknikler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) İş envanterleri - Kritik olay
B) Durum analizi - Kritik olay
C) Fonksiyonel iş analizi - İş envanteri
D) Durum analizi - Fonksiyonel iş analizi
E) Fonksiyonel iş analizi - Kritik olay
--------------------------------------------------------------------------------
12-) Aşağıdaki planlama yaklaşımlarından hangisi organizasyonlardaki üst düzey yönetim dışındaki tüm işlerde ihtiyaç duyulan personel sayısı üzerinde durur?
A) Tren analizi
B) Temel roller
C) Korelasyon
D) Bütüncül düzey
E) Geçmişle bağıntı kurma
--------------------------------------------------------------------------------
13-) Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin kısa ve uzun vadede ihtiyaç olan işgücünün sayı, tür ve nitelik olarak belirlenmesidir?
A) İnsan kaynağı arzı
B) İnsan kaynağı mevcudu
C) İnsan kaynağı talebi
D) İnsan kaynağı eksiği
E) İnsan kaynağı ihtiyacı tahmini
--------------------------------------------------------------------------------
14-) Aşağıdakilerden hangisi İK planlamasını etkileyen dışsal faktörlerden biri değildir?
A) Ekonomideki değişim
B) Sosyal, politik ortam ve yasalardaki değişim
C) Teknolojik gelişim
D) Bütçeler
E) Rekabet koşullarındaki değişim
--------------------------------------------------------------------------------
15-) Aşağıdakilerden hangisi tahmin yöntemini belirlerken göz ardı edilmemesi gereken unsurlardan biri değildir?
A) Durağanlık
B) Zaman
C) İş analizi
D) Verilerin uygunluğu
E) Kaynakların uygunluğu
--------------------------------------------------------------------------------
16-) Devamsızlar oranı ile gerçek insan kaynağı ihtiyacının çarpımı hangi oranı gösterir?
A) Verimlilik oranı
B) Kadrolama oranı
C) Delphi yöntemi
D) Yedek insan kaynağı ihtiyacı
E) Ek insan kaynağı ihtiyacı
--------------------------------------------------------------------------------
17-) Aşağıdakilerden hangisi toplu sözleşmelerde açık işler bildiriminde yer alan hükümlerden biri değildir?
A) İş tanımları
B) İş gerekleri
C) Ücret
D) Bölüme ilişkin bilgiler
E) İlk amire ilişkin bilgiler
--------------------------------------------------------------------------------
18-) Bir ölçme aracının, aynı kişi ya da grup üzerinde tekrar tekrar yapılan ölçümlerde tutarlı sonuçlar elde etme özelliğine ne denir?
A) Doğruluk
B) Güvenirlik
C) Yeterlilik
D) Geçerlilik
E) Tutarlılık
--------------------------------------------------------------------------------
19-) Aşağıdakilerden hangisi açık olan iş için başvuran adaylar arasından işin gereklerine en uygun özellikte olanların tercih edilerek işe alınmasıdır?
A) Oryantasyon
B) Personel Seçme
C) Personel Yerleştirme
D) Personel Bulma
E) İşe Alıştırma
--------------------------------------------------------------------------------
20-) Aşağıdakilerden hangisi görüşmecinin, adayın birkaç olumlu ya da olumsuz özelliğine dayanarak onun bütünü hakkında yargıya varmasıdır?
A) Ön yargı
B) İzlenim yöntemi
C) Halo etkisi
D) Etkileşim etkisi
E) Durumsallık etkisi
--------------------------------------------------------------------------------
21-) Personel bulma sürecindeki ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Açık işlerin saptanıp gereklerinin belirlenmesi
B) Personelin nereden nasıl sağlanacağının belirlenmesi
C) İşin çekiciliğinin arttırılması
D) Başvuru formlarının doldurtulması
E) Aday havuzunun oluşturulması
--------------------------------------------------------------------------------
22-) İşletmeye yeni giren ya da bölüm değiştiren personele işe başlamadan önce veya işe girdiği ilk günlerde uygulanan ilk eğitim çabalarına ne ad verilir?
A) Yetiştirme
B) Geliştirme
C) Yönlendirme
D) Oryantasyon (işe alıştırma)
E) İş değiştirme
--------------------------------------------------------------------------------
23-) İşe alıştırma eğitim programlarının bölümleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Bilgilendirme-Uygulama
B) Planlama-Uygulama
C) İyileştirme-İşe alıştırma
D) Değerlendirme-Bilgilendirme
E) Bilgilendirme-İşe alıştırma
--------------------------------------------------------------------------------
24-) Aşağıdakilerden hangisi iş başında eğitim yönteminin aşamalarından biri değildir?
A) Eğitilecek personelin hazırlanması
B) Eğitilecek personele asıl çalışma ortamında yapılacakların gösterilmesi
C) İşi tek başına yapabilir hale gelmesinin sağlanması
D) Kimden yardım isteyebileceğinin açıklanması
E) Tek başına gerçekleştirdiği üretimmiktarının saptanması
--------------------------------------------------------------------------------
25-) Aşağıdakilerden hangisi eğitimin personele yararlarından biri değildir?
A) Görev bilincini ve sorumluluk düzeyini arttırır.
B) İnisiyatif kullanma düzeyini geliştirir.
C) Kariyer gelişimini sağlar.
D) Kendine olan güvenini arttırır.
E) Kalite bilincini arttırır.
--------------------------------------------------------------------------------
26-) Aşağıdakilerden hangisi işbaşı eğitim yöntemlerinin yararlarından biri değildir?
A) Öğrenme etkinliğinin artması
B) Hataların anında düzeltilmesi
C) Öğrenilenlerin hemen uygulanması ve öğrenme sürecinin hızlı olması
D) Personel eğitilirken uygulanan yöntemlerin, sadece karşılaştığı olayların çözümlerine yönelik olması
E) Pratik, düşük maliyetli ve kolay olması
--------------------------------------------------------------------------------
27-) Personelin işletme içinde kendi işinden başka bir görevde, işin öğretilmesi amacıyla geçici bir süre çalıştırılmasına ne ad verilir?
A) Rotasyon
B) İş genişletme
C) İş zenginleştirme
D) İş üzerinde öğrenme
E) Yetki devri
--------------------------------------------------------------------------------
28-) Aşağıdakilerden hangisi iş dışı eğitim yönteminin yararlarından biri değildir?
A) Konusunda uzman bir eğitici tarafından yapıldığı için işbaşı eğitimden daha etkili olabilir.
B) İşbaşına göre daha sistematik ve planlı bir eğitim söz konusudur.
C) Bireyler gerçek çalışma koşullarına geçişte, uygulama ve uyum güçlükleriyle karşılaşabilirler.
D) Çok sayıda personel aynı anda yetiştirilebilir.
E) Eğitimin maliyeti iş başına göre daha kolay hesaplanabilir.
--------------------------------------------------------------------------------
29-) Aşağıdakilerden hangisi geliştirmenin aşamalarından biri değildir?
A) İş için hazırlık
B) Kariyere giriş
C) İlk kariyer
D) Orta kariyer
E) Son kariyer
--------------------------------------------------------------------------------
30-) Batıda yönetsel yeteneği geliştirmek için en sık kullanılan program aşağıdakilerden hangisidir?
A) Talent Pool
B) Yönetici Aday Programı
C) Koçluk
D) İş İdaresi Master Programı (MBA)
E) Mentorinq
--------------------------------------------------------------------------------

1-) D
2-) C
3-) D
4-) A
5-) B
6-) C


7-) A
8-) B
9-) A
10-) E
11-) D
12-) D

13-) E
14-) D
15-) C
16-) D
17-) E
18-) B

19-) B
20-) C
21-) A
22-) D
23-) E
24-) E

25-) E
26-) D
27-) A
28-) C
29-) B
30-) D

1-) İşletmelerde insanın rolünün değişmesine neden olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makinalaşma düzeyi
B) Uzman görüşüne başvurma
C) Ucuz işgücü çalıştırma
D) Örgütsel faaliyetleri kolaylaştırma
E) Maliyetlerdeki artışlar
--------------------------------------------------------------------------------
2-) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimi kariyeri için giriş düzeyindeki pozisyondur?
A) İK plan yöneticisi
B) İK üst düzey yönetimi
C) İK yöneticisi
D) İK uzmanı
E) İK destek personeli
--------------------------------------------------------------------------------
3-) Bölüm içi görev dağılımı dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi İK üst düzey yöneticisinin görev ve sorumlulukları arasında yer alır?
A) Örgütteki İK politikalarını belirlemek
B) İKY ile şirket stratejilerinin bağlantısını kurmak
C) Komuta yöneticilerine danışmanlık yapmak
D) İK bölümünü yönetmek
E) Politikaları ve stratejileri uygulamak
--------------------------------------------------------------------------------
4-) Nitelikli insan kaynaklarının elde edilebilmesi için önce yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşlerin değerlenmesi
B) Ücret planlarının yapılması
C) İK bilgi sisteminin tasarlanması
D) Testlerin yapılması
E) İK planlamasının yapılması
--------------------------------------------------------------------------------
5-) Bilgi girdileri, zihinsel süreçler, iş çıktıları, diğer insanlarla ilişkiler, iş çevresel koşulları, işin diğer özellikleri gibi ölçütler hangi iş analizi, tekniğinde kullanır?
A) İş envanterleri
B) Kritik olay yöntemi
C) Durum analizi
D) Fonksiyonel iş analizi
E) İşgücü envanteri
--------------------------------------------------------------------------------
6-) Aşağıdakilerden hangisi özellikle iş tanımlarının hazırlanmasında yarar sağlayan İş Analizi tekniğidir?
A) Beklenen Sorunlar
B) Fonksiyonel İş Analizi
C) Durum Analizi
D) Kritik Olay Tekniği
E) İş Envanterleri
--------------------------------------------------------------------------------
7-) İşin içeriği ve gerektirdiği personel özelliğine ilişkin sorular içeren bir anket formu kullanılarak yapılan iş analizi tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) İş envanteri
B) Fonksiyonel iş analizi
C) Kritik olay tekniği
D) Delphi yöntemi
E) Durum analiz tekniği
--------------------------------------------------------------------------------
8-) İş tanım formlarında aşağıdaki bölümlerden hangisi yer almaz?
A) İşin kimliği
B) İşin özeti
C) Çalışma düzeyi
D) Çalışma koşulları
E) İçerdiği görevler

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Aşağıdaki iş analizi tekniklerinden hangisi işi; girdiler süreç, çıktılar ve çevre koşulları yönünden inceler?
A) İş tanımları
B) İş envanterleri
C) Durum analizi anketi
D) Fonksiyonel iş analizi
E) Kritik olay tekniği
--------------------------------------------------------------------------------
10-) Aşağıdakilerden hangisi iş gerekleri tanımını oluşturan özelliklerden biri değildir?
A) Eğitim Düzeyi
B) Deneyim
C) Fiziksel Özellikler
D) İşin Kime Bağlı Olduğu
E) Zihinsel Özellikler

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Ücret yapısının oluşturulmasında aşağıdaki iş analizi sonucu elde edilen verilerden hangisi kullanılır?
A) İş dizaynı
B) İş tanımı
C) İş değerlemesi
D) İş gerekleri
E) İş rotasyonu
--------------------------------------------------------------------------------
12-) Dönem başı personel sayısı ile dönem sonu personel sayısının toplanıp ikiye bölünmesi ile ortaya çıkan oran aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devamsızlık oranı
B) Ortalama personel
C) Personel devir hızı
D) Personel kaza ağırlık oranı
E) İşgücü verimlilik oranı
--------------------------------------------------------------------------------
13-) İnsan kaynakları arzının tahmin edilmesinde izlenecek ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsan kaynağı envanterinin hazırlanması
B) İşletmeden ayrılacak insan kaynağı sayısının tahmin edilmesi
C) İnsan kaynağı envanterine transfer ya da dışarıdan personel sağlanarak gelecek elemanların eklenmesi
D) Yükselmeler sonucu sağlanacak insan kaynağının eklenmesi
E) İnsan kaynakları arzının belirlenmesi
--------------------------------------------------------------------------------
14-) Hastalık, kaza, izin ve benzeri nedenlerle ortaya çıkacak kaçınılmaz devamsızlık durumları karşısında, işin aksatılmadan yürütülmesi için gereksinilecek insan kaynağını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yedek insan kaynağı ihtiyacı
B) Devamsızlık oranı
C) İnsan kaynağı devir oranı
D) Gerçek insan kaynağı ihtiyacı
E) Ek insan kaynağı ihtiyacı
--------------------------------------------------------------------------------
15-) Bir dönemde bir iş için bütün işlemlerin yapılması için gerekli toplam zamanın, o dönemde bir kişinin o iş için kullanacağı zaman miktarına bölünmesiyle bulunan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gerçek insan kaynağı ihtiyacı
B) Ek insan kaynağı ihtiyacı
C) Yedek insan kaynağı ihtiyacı
D) İnsan kaynağı devir oranı
E) Devamsızlık oranı
--------------------------------------------------------------------------------
16-) Ek insan ihtiyacı (EİKİ) nasıl hesaplanır?
A) ITZ/KÇZ
B) İDO X GİKİ
C) İDO/KÇZ
D) % Devamsız sayısı/Ortalama insan kaynağı sayısı
E) DO X GİKİ
--------------------------------------------------------------------------------
17-) Aşağıdakilerden hangisi gerçekçi ön tanıtımın beklenen sonuçlarından biridir?
A) İşe ilişkin yüksek beklentiler oluşur
B) İş çekici, uyarıcı ve güdüleyici olarak görülür
C) İşin adaylarca kabul edilme oranı yüksektir
D) Personelin işten ayrılma oranı düşüktür
E) İşin beklenen özellikleri taşımadığı görülür
--------------------------------------------------------------------------------
18-) Eski işveren veya yöneticinin aday hakkında doğru bilgi vermesini sağlamak için referans almada hangi yöntem kullanılır?
A) Anket
B) Mülakat
C) Zorunlu seçim anketi
D) Durumsal mülakat
E) İzlenim yöntemi
--------------------------------------------------------------------------------
19-) Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yeterliliği belirlemede kullanılan testlerden biridir?
A) Wonderlic personel testi
B) Crawford testi
C) Bennet mekanik kavrama testi
D) Kaliforniya psikolojik envanteri
E) Minnesota çok yönlü kişilik envanteri
--------------------------------------------------------------------------------
20-) Aşağıdaki personel bulma yöntemlerinden hangisinde eşit istihdam ilkesi gerçekleştirilir ve tüm personele aday olma fırsatı tanınır?
A) İnformal araştırma
B) Açık işler bildirimi
C) İş kurumu
D) Danışmanlık şirketleri
E) İnternet duyuruları
--------------------------------------------------------------------------------
21-) Personel açığı bulunan bölüm yöneticisinin insan kaynakları yöneticisini haberdar etmesi ve uygun gördüğü bir kaç personelle görüşüp içlerinden birini seçmesi personel bulmada kullanılan yöntemlerden hangisidir?
A) Açık işler bildirimi
B) İnformal araştırma
C) Danışmanlık şirketleri
D) İş kurumu
E) İnternette duyurular yayınlama
--------------------------------------------------------------------------------
22-) Aşağıdakilerden hangisinden işe alıştırma eğitiminin türleri doğru olarak verilmiştir?
A) Genel işe alıştırma - İş merkezli işe alıştırma
B) Genel işe alıştırma - Özel işe alıştırma
C) İş merkezli işe alıştırma - Birey merkezli işe alıştırma
D) Grup merkezli işe alıştırma - Birey merkezli işe alıştırma
E) Görev merkezli ise alıştırma - Genel işe alıştırma
--------------------------------------------------------------------------------
23-) Belli bir dönemde işe giren personel sayısı en az 10-15 olduğunda zamandan tasarruf etmek amacıyla tavsiye edilen işe alıştırma yönetimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşletme tanıtıcı yayınlar
B) Konferanslar
C) İşletme gezileri
D) Mülakatlar
E) İşbaşında eğitim
--------------------------------------------------------------------------------
24-) İşe alıştırma sürecinde en sık kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konferans
B) Mülakat
C) İşbaşında eğitim
D) Örgütü tanıtıcı yayınlar
E) İşletme gezileri
--------------------------------------------------------------------------------
25-) Eğitim faaliyetlerinin başarıya ulaşabilmesinin ilk koşulu nedir?
A) Eğitimin sürekliliği
B) Eğitimin yararlılığı
C) Fırsat eşitliği
D) Planlı olması
E) İlgili kişilerin etkin katılımı
--------------------------------------------------------------------------------
26-) İş başında kullanılacak yöntem seçiminin belirleyici öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşletmenin üretim miktarı
B) Eğitimin amacı ve eğitileceklerin özelliği
C) Eğitim için ayrılan bütçe
D) Personel devir hızı
E) İşletmedeki eğitimcilerin sayısı
--------------------------------------------------------------------------------
27-) Aşağıdakilerden hangisi iş değiştirme (rotasyon) yönteminin kullanıldığı yerlerden biri değildir?
A) Fazlaca teknik bilgiye gereksinilmeyen işlerde
B) Büyüme eğilimi gösteren işletmelerde
C) Personel değişim hızı yüksek olan işletmelerde
D) İşletmeden ayrılan kişi sayısının az olduğu işletmelerde
E) Hizmet işletmeleri ve bankalarda
--------------------------------------------------------------------------------
28-) En çok sorun çözme ve karar verme becerilerini geliştirmede etkili olan eğitim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğada öğrenmeler
B) Bilgisayar destekli eğitim
C) Simülasyon
D) Örnek olay
E) Coaching (Yönlendirme)
--------------------------------------------------------------------------------
29-) Aşağıdakilerden hangisinde kariyer hedeflerini meydana getiren unsurlar doğru olarak verilmiştir?
A) Zaman çerçevesi-Kriter
B) Etkinlik-Kriter
C) Verimlilik-Hedef
D) Uygulama-Zaman çerçevesi
E) Keşif-Uygulama
--------------------------------------------------------------------------------
30-) Örgüt içinde her yöneticinin yükselme olasılığını belirlemesini ve her bir yönetici veya yönetici adaylarının terfi potansiyelini değerlendirmesini öngören kariyer planlama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çifte kariyer yolu
B) Ardışık terfi planlaması
C) Koruyuculuk
D) Yönetici adayı programı
E) Talent pool
--------------------------------------------------------------------------------

1-) A
2-) D
3-) B
4-) E
5-) C
6-) E

7-) E
8-) C
9-) C
10-) D
11-) C
12-) B

13-) A
14-) A
15-) A
16-) B
17-) D
18-) C

19-) A
20-) B
21-) B
22-) A
23-) B
24-) D

25-) A
26-) B
27-) D
28-) D
29-) A
30-) B

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !